Hệ thống Quan trắc môi trường tự động từ xa

Theo dõi, giám sát, thống kê và đưa ra các dự báo về môi trường của nơi làm việc, nhà máy, khu công nghiệp, co sở sản xuất là một nhiệm vụ quan trọng, giúp cho các đon vị quản lý, đon vị sản xuất và các đối tuợng liên quan chủ động trong việc tìm kiếm các giải pháp kỹ thuật để giảm thiểu các tác động tiêu cực của quá trình hoạt động, sản xuất tới môi trường, cung nhu hạn chế các thiệt hại trong trường hợp có các sự cố về môi trường và gây ô nhiễm.

Hệ thống Quan trắc môi trường tự động từ xa - Quantra-X Environment Monitoring System, do công ty Cổ phần Kim Phuợng Hoàng nghiên cứu và chế tạo, sử dụng những công nghệ tiến bộ nhất trong linh vực quản lý môi trường, kết hợp với công nghệ thông tin và truyền thông hiện đại, cho phép theo dõi, giám sát, thống kê, dự báo và cảnh báo các điều kiện của môi trường bao gồm: Nuớc sử dụng và nuớc thải, không khí, tiếng ồn… một cách tập trung và có hệ thống.

Giải pháp có khả năng tích hợp với camera giám sát từ xa cho phép theo dõi trạng thái hoạt động của các địa điểm cụ thể trong toàn bộ hệ thống, giúp nhanh chóng xác định các sự cố một cách trực quan và hiệu quả.

Thành phần hệ thống

 • Các thiết bị thu thập thông số môi trường (Sensor).
 • Bộ điều khiển thiết bị, thu thập thông số và truyền nội dung thu thập về hệ thống quản lý tập trung (Quantra-X Environment Controller)
 • Hệ thống quản lý tập trung (Quantra-X Environment Manager)
 • Hệ thống nguồn độc lập bằng năng luợng mặt trời và nguồn dự phòng– Solar Power

Đặc điểm

 • Đo kiểm tra các thông số môi trường nuớc, không khí, tiếng ồn tại mọi noi, mọi lúc
 • Dễ dàng theo dõi thông số về môi trường thông qua máy tính.
 • Không bắt buộc cần có đường truyền xDSL để truyền tín hiệu
 • Cài đặt linh động, bảo trì thuận lợi
 • Không cần có điện luới cung cấp

Tính năng

 • Đo kiểm tra các thông số môi trường nuớc, không khí, tiếng ồn
 • Đo kiểm tra các thống số khí tuợng nhiệt độ, độ ẩm, tốc độ gió, huớng gió, cường độ ánh sáng, áp suất, luợng mua
 • Điều khiển các thiết bị đo từ xa
 • Đo và truyền tín hiệu về trung tâm quản lý một cách liên tục
 • Sử dụng sóng di động hoặc mạng Internet hiện có để truyền số liệu
 • Cấp nguồn độc lập, không phụ thuộc điện luới
 • Tích hợp camera giám sát
 • Quản lý tập trung, thống nhất tại server
 • Thống kê, báo cáo các chỉ số môi trường
 • Gửi tín hiệu cảnh báo khi các chỉ số vuợt nguỡng qua email, báo cáo hoặc tin nhắn qua điện thoại
 • Xuất số liệu ra các file text, excel hoặc các co sở dữ liệu khác, phục vụ cho mục đích quản lý, dự báo, thống kê…

Đối tượng Khách hàng

 • Các tổ chức quản lý nhà nuớc
 • Ban quản lý các khu công nghiệp
 • Nhà máy sản xuất
 • Các co sở trồng trọt, nuôi trồng thủy sản, hải sản